Natriumsulfit

Natriumsulfit

Epoch Master® er producenter og leverandører af natriumsulfit i Kina, som kan engrossalg af natriumsulfit. Vi kan yde professionel service og bedre pris for dig. Hvis du er interesseret i natriumsulfitprodukter, bedes du kontakte os. Vi følger kvaliteten af ​​være sikker på, at prisen på samvittighed, dedikeret service.

Send forespørgsel

Produkt beskrivelse

1.Identifikation af stoffet/blandingen og af virksomheden/virksomheden

Produktidentifikator

Produktnavn: Natriumsulfit

CB-nummer: CB4111698

CAS: 7757-83-7

EINECS-nummer: 231-821-4

Synonymer: natriumsulfit, natriumsulfit, natriumsulfit vandfri

Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen og anvendelser, der frarådes

Relevante identificerede anvendelser: Kun til F&U-brug. Ikke til medicinsk, husholdningsbrug eller anden brug.

Anvendelser, der frarådes: ingen


2.FAREIDENTIFIKATION

GHS Etiketelementer, herunder sikkerhedssætninger

Faresætninger

H303 Kan være skadeligt ved indtagelse


3. Sammensætning/information om ingredienser

Stof

Produktnavn: Natriumsulfit

Synonymer: natriumsulfit, natriumsulfit

CAS: 7757-83-7

EF-nummer: 231-821-4

MF: Na2O3S

MW: 126,04


4.Førstehjælpsforanstaltninger

Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Ved indånding Efter indånding: frisk luft.

I tilfælde af hudkontakt

I tilfælde af hudkontakt: Tag straks alt forurenet tøj af. Skyl huden med vand/bruser.

I tilfælde af øjenkontakt

Efter øjenkontakt: Skyl med rigeligt vand. Fjern kontaktlinser.

Ved indtagelse

Efter indtagelse: Lad offeret drikke vand (højst to glas). Kontakt læge, hvis du føler dig utilpas.

Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

De vigtigste kendte symptomer og virkninger er beskrevet i mærkningen (se pkt. 2.2) og/eller i pkt. 11

Angivelse af omgående lægehjælp og særlig behandling nødvendig

Ingen tilgængelig data


5.Brandslukningsforanstaltninger

Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Brug slukningsforanstaltninger, der er passende for de lokale forhold og det omgivende miljø.

Uegnede slukningsmidler

For dette stof/blanding er der ikke angivet begrænsninger for slukningsmidler.

Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Svovloxider, Natriumoxider Svovloxider, Natriumoxider Ikke brændbart.

Omgivende brand kan frigive farlige dampe.

Råd til brandmænd

I tilfælde af brand, brug selvstændigt åndedrætsværn.

Yderligere information

Undertryk (slå ned) gasser/dampe/tåger med en vandspraystråle. Undgå, at slukningsvand forurener overfladevand eller grundvandssystemet.

NFPA 704

1

0

1

SUNDHED 1 Eksponering ville forårsage irritation med kun mindre resterende skade (f.eks. acetone, natriumbromat, kaliumchlorid)

BRAND 0 Materialer, der ikke vil brænde under typiske brandforhold, inklusive iboende ikke-brændbare materialer såsom beton, sten og sand. Materialer, der ikke brænder i luften, når de udsættes for en temperatur på 820 °C (1.500 °F) i en periode på 5 minutter. (f.eks. kulstoftetrachlorid)

REACT 1 Normalt stabil, men kan blive ustabil ved forhøjede temperaturer og tryk (f.eks. propen)

SPEC. HAZ.


6. Forholdsregler ved uheld

Personlige sikkerhedsforanstaltninger, værnemidler og nødprocedurer

Råd til ikke-indsatspersonale: Undgå indånding af støv. Undgå kontakt med stof. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Evakuer fareområdet, overhold nødprocedurer, kontakt en ekspert.

For personlig beskyttelse se afsnit 8.

Miljømæssige forholdsregler

Lad ikke produktet komme i afløb.

Metoder og materialer til indeslutning og oprydning

Dæk afløb til. Saml, bind og pump spild væk. Overhold mulige materialebegrænsninger (se afsnit 7 og 10). Optages tørt. Bortskaf korrekt. Rengør det berørte område. Undgå dannelse af støv.

Henvisning til andre afsnit

For bortskaffelse se afsnit 13.


7.Håndtering og opbevaring

Forholdsregler for sikker håndtering

For forholdsregler se afsnit 2.2.

Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Må ikke opbevares i nærheden af ​​syrer. Luft- og fugtfølsom.

Specifik slutanvendelse

Ud over de i afsnit 1.2 nævnte anvendelser er der ikke fastsat andre specifikke anvendelser


8.Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

kontrolparameter

Faresammensætning og erhvervsmæssige eksponeringsgrænser

Indeholder ikke stoffer med erhvervsmæssige eksponeringsgrænser.

Eksponeringskontrol

Passende tekniske kontroller

Skift forurenet tøj. Vask hænder efter arbejde med stoffet.

Personlige værnemidler

Øjen-/ansigtsbeskyttelse

Brug udstyr til øjenbeskyttelse testet og godkendt i henhold til relevante offentlige standarder såsom NIOSH (US) eller EN 166(EU). Sikkerhedsbriller

Kropsbeskyttelse

beskyttende tøj

Åndedrætsværn

påkrævet, når der dannes støv.

Vores anbefalinger om filtrering af åndedrætsværn er baseret på følgende standarder: DIN EN 143, DIN 14387 og andre medfølgende standarder vedrørende det anvendte åndedrætsværn.

Kontrol af miljøeksponering

Lad ikke produktet komme i afløb.


9. Fysiske og kemiske egenskaber

Oplysninger om grundlæggende fysisk-kemiske egenskaber

UdseendeForm: solid

Lugt Ingen data tilgængelige

LugttærskelIngen data tilgængelige d) pH 9,0 - 10,5 ved 126 g/l ved 25 °C Smeltepunkt/frysepunkt Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval Nedbrydes før smeltning. Ikke anvendelig Flammepunkt Ingen data tilgængelige Fordampningshastighed Ingen data tilgængelige Antændelighed (fast stof, gas) Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser Produktet er ikke brændbart. Ingen data tilgængelige Damptryk Ingen data tilgængelige Dampdensitet Ingen data tilgængelige Relativ massefylde 2.630 g/cm3 Vandopløselighed 126 g/l ved 20 °C - fuldstændigt opløselig Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand Selvantændelsestemperatur Ingen tilgængelige data antændes ikke Nedbrydningstemperatur Ingen data tilgængelige Viskositet Ingen data tilgængelige Eksplosive egenskaber Ikke eksplosiv Oxiderende egenskaber Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som oxiderende.

Smeltepunkt/frysepunkt Nedbrydes før smeltning.

Startkogepunkt og kogepunktsinterval Ikke relevant

FlammepunktIngen data tilgængelige

Fordampningshastighed Ingen data tilgængelige

Antændelighed (fast, gas) Produktet er ikke brandfarligt.

Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser Ingen data tilgængelige

Damptryk Ingen data tilgængelige

DampdensitetIngen data tilgængelige

Relativ massefylde2.630 g/cm3

Vandopløselighed126 g/l ved 20 °C - fuldstændig opløselig

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vandH2O: 1 M ved 20 °C, klar, farveløs

Selvantændelsestemperaturen antændes ikke

Nedbrydningstemperatur Ingen data tilgængelige

ViskositetIngen data tilgængelige

Eksplosive egenskaber Ikke eksplosiv

Oxiderende egenskaber Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som oxiderende.

Andre sikkerhedsoplysninger

Ingen tilgængelig data


10.Stabilitet og reaktivitet

Reaktivitet

Ingen tilgængelig data

Kemisk stabilitet

Produktet er kemisk stabilt under standard omgivelsesbetingelser (stuetemperatur).

Mulighed for farlige reaktioner

Danner farlige gasser eller dampe i kontakt med:, Syrer

Forhold, der skal undgås

Udsættelse for luft kan påvirke produktkvaliteten. Udsættelse for fugt kan påvirke produktkvaliteten.

ingen information tilgængelig

Inkompatible materialer

Syrer, Stærke oxidationsmidler

Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter dannet under brandforhold. - Svovloxider, Natriumoxider

Andre nedbrydningsprodukter - Ingen data tilgængelige

Farlige nedbrydningsprodukter dannet under brandforhold. - Svovloxider, Natriumoxider

I tilfælde af brand: se afsnit 5


11.Toksikologisk information

Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut forgiftning

LD50 Oral - Rotte - 3,560 mg/kg

LC50 Indånding - Rotte - 4 timer - > 5.500 mg/m3 LD50 Dermal - Rotte - > 2.000 mg/kg

(OECD Test Guideline 402)

Hudætsning/-irritation

Hud - Kanin

Resultat: Ingen hudirritation (OECD Test Guideline 404)

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Øjne - Kanin

Resultat: Mild øjenirritation

(OECD Test Guideline 405)

Respiratorisk eller hudsensibilisering

Langvarig eller gentagen eksponering kan forårsage allergiske reaktioner hos visse følsomme personer.

in vivo assay - mus

Resultat: Forårsagede ikke sensibilisering på forsøgsdyr.

Kimcellemutagenicitet

Ingen tilgængelig data

Kræftfremkaldende egenskaber

Dette produkt er eller indeholder en komponent, der ikke kan klassificeres med hensyn til dets kræftfremkaldende egenskaber baseret på dets IARC-, ACGIH-, NTP- eller EPA-klassificering.

IARC: Ingen ingrediens i dette produkt til stede i niveauer større end eller lig med 0,1% er identificeret som sandsynligt, muligt eller bekræftet humant kræftfremkaldende stof af IARC.

Reproduktionstoksicitet

Ingen tilgængelig data

Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering

Ingen tilgængelig data

Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering

Ingen tilgængelig data

Aspirationsfare

Ingen tilgængelig data

Yderligere Information

RTECS: WE2150000

Kan forårsage irritation af:, Mave-tarmkanalen, voldsom kolik, Diarré, Forstyrrelse af:, kredsløbssystemet, Centralnervesystemets depression, død, Personer med allergi og/eller astma kan udvise overfølsomhed over for sulfitter., Så vidt vi ved, de kemiske, fysiske og toksikologiske egenskaber er ikke blevet grundigt undersøgt.

Lever - Uregelmæssigheder - Baseret på menneskelige beviser

Toksicitet

LD50 i.v. i mus: 175 mg/kg, Hoppe, Goble, J. Pharmacol. Exp. Ther. 101, 101 (1951)


12. Økologisk information

Toksicitet

Toksicitet for fisk

LC50 - Gambusia affinis (Myggefisk) - 660 mg/l - 96 timer

Persistens og nedbrydelighed

Metoderne til bestemmelse af bionedbrydelighed er ikke anvendelige for uorganiske stoffer.

Bioakkumuleringspotentiale

Ingen tilgængelig data

Mobilitet i jord

Ingen tilgængelig data

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1 % eller højere.

Andre negative virkninger

Ingen tilgængelig data


13. Bortskaffelseshensyn

Metoder til affaldsbehandling

Produkt

Se www.retrologistik.com for processer vedrørende returnering af kemikalier og beholdere, eller kontakt os der, hvis du har yderligere spørgsmål.

Uforeneligheder

Et stærkt reduktionsmiddel. Inkompatibel med oxidationsmidler (chlorater, nitrater, peroxider, permanganater, perklorater, klor, brom, fluor osv.); kontakt kan forårsage brand eller eksplosioner. Holdes væk fra alkaliske materialer, stærke baser. Reagerer med stærke syrer under dannelse af giftig svovldioxid.


14.Transportoplysninger

Et nummer

ADR/RID: - IMDG: - IATA: -

UN korrekt forsendelsesnavn

ADR/RID: Ikke farligt gods IMDG: Ikke farligt gods IATA: Ikke farligt gods

Transportfareklasse(r)

ADR/RID: - IMDG: - IATA: -

Emballagegruppe

ADR/RID: - IMDG: - IATA: -

Miljøfarer

ADR/RID: ingen IMDG Marine pollutant: nej IATA: nej

Særlige forholdsregler for brugeren

Yderligere information

Ikke klassificeret som farlig i henhold til transportbestemmelserne.


15. Lovgivningsmæssige oplysninger

Sikkerhed, sundhed og miljøbestemmelser/lovgivning specifik for stoffet eller blandingen

Forskrifter om sikkerhedshåndtering af farlige kemikalier


16.Andre oplysninger

Forkortelser og akronymer

ADR: Europæisk overenskomst om international transport af farligt gods ad vej

CAS: Chemical Abstracts Service

EC50: Effektiv koncentration 50 %

IATA: International Air Transportation Association

IMDG: Internationalt Maritime Dangerous Goods

LC50: Dødelig koncentration 50 %

LD50: Dødelig dosis 50 %

RID: Forordning vedrørende international transport af farligt gods med jernbane

STEL: Korttidseksponeringsgrænse

TWA: Tidsvægtet gennemsnit


Andre oplysninger

Symptomerne på astma viser sig ofte først, når der er gået et par timer, og de forværres af fysisk anstrengelse. Hvile og medicinsk observation er derfor afgørende.Umiddelbar administration af en passende inhalationsterapi af en læge eller af en autoriseret person bør overvejes. Enhver, der har vist symptomer på astma på grund af dette stof, bør undgå enhver yderligere kontakt.

Ansvarsfraskrivelse:

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad gælder kun for det specificerede produkt, medmindre andet er angivet, gælder det ikke blandingen af ​​dette produkt og andre stoffer. Dette sikkerhedsdatablad giver kun information om produktets sikkerhed for dem, der har modtaget den passende faglige uddannelse for brugeren af ​​produktet. Brugere af dette sikkerhedsdatablad skal foretage uafhængige vurderinger af anvendeligheden af ​​dette sikkerhedsdatablad. Forfatterne af dette MSDS vil ikke holdes ansvarlige for nogen skade forårsaget af brugen af ​​dette MSDS.

Hot Tags: Natriumsulfit, Producenter, Leverandører, Kina, Køb Rabat, Prisliste, Fabrik

Relateret kategori

Send forespørgsel

Du er velkommen til at give din forespørgsel i nedenstående formular. Vi svarer dig inden for 24 timer.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept